Slovenská e-akadémia, n.o.
E-Academia Slovaca

Vás pozýva na 5. medzinárodnú konferenciu

VIRTUÁLNA UNIVERZITA

v dňoch 16. a 17. decembra, 2004

Konferencia je pripravovaná pod záštitou
Jána Figeľa
komisára EU

Spoluorganizátori

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
University of Applied Sciences St. Pölten
European Association of Telematics Applications